otPlatCryptoSha256Hash

#include <crypto.h>

نشان دهنده هش SHA-256 است.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [32]
uint8_t
هش بایت ها

صفات عمومی

m8

uint8_t otPlatCryptoSha256Hash::m8[32]

هش بایت ها

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.