otMeshDiagDiscoverConfig

#include <mesh_diag.h>

מייצג את קבוצת ההגדרות ששימשו לגילוי הטופולוגיה של הרשת שמציינת אילו פריטים לגלות.

סיכום

מאפיינים ציבוריים

mDiscoverChildTable
bool
האם לגלות ילדים בכל נתב.
mDiscoverIp6Addresses
bool
האם לגלות כתובות IPv6 של כל נתב.

מאפיינים ציבוריים

mDiscoverChildTable

bool otMeshDiagDiscoverConfig::mDiscoverChildTable

האם לגלות ילדים בכל נתב.

mDiscoverIp6Addresses

bool otMeshDiagDiscoverConfig::mDiscoverIp6Addresses

האם לגלות כתובות IPv6 של כל נתב.

מקורות מידע

המקור של נושאי העזר של OpenThread API הוא קוד המקור, שזמין ב-GitHub. אפשר לקרוא מידע נוסף או לתרום למסמכי התיעוד שלנו בדף מקורות מידע.