Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otDnssdHostInfo

#include <dnssd_server.h>

Cấu trúc này thể hiện thông tin của máy chủ lưu trữ mà hệ thống phát hiện được cho một truy vấn DNS-SD.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddressNum
uint8_t
Số địa chỉ IPv6 của máy chủ.
mAddresses
const otIp6Address *
Lưu trữ địa chỉ IPv6.
mTtl
uint32_t
Thời gian tồn tại của dịch vụ (tính bằng giây).

Thuộc tính công khai

mAddressNum

uint8_t otDnssdHostInfo::mAddressNum

Số địa chỉ IPv6 của máy chủ.

mAddress

const otIp6Address * otDnssdHostInfo::mAddresses

Lưu trữ địa chỉ IPv6.

mTtl

uint32_t otDnssdHostInfo::mTtl

Thời gian tồn tại của dịch vụ (tính bằng giây).

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.