Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otCliCommand

#include <cli.h>

Cấu trúc này đại diện cho một lệnh CLI.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mCommand)(void *aContext, uint8_t aArgsLength, char *aArgs[])
void(*
Con trỏ hàm để xử lý lệnh.
mName
const char *
Con trỏ đến chuỗi lệnh.

Thuộc tính công khai

mCommand

void(* otCliCommand::mCommand)(void *aContext, uint8_t aArgsLength, char *aArgs[])

Con trỏ hàm để xử lý lệnh.

mName

const char * otCliCommand::mName

Con trỏ đến chuỗi lệnh.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.