لینک چند رادیویی

این ماژول شامل تعاریف و توابع برای پیوند چند رادیویی است.

خلاصه

Typedefs

otMultiRadioNeighborInfo typedef
این نوع اطلاعات چند پیوند رادیویی مرتبط با همسایه را نشان می دهد.
otRadioLinkInfo typedef
این نوع اطلاعات مرتبط با پیوند رادیویی را نشان می دهد.

کارکرد

otMultiRadioGetNeighborInfo ( otInstance *aInstance, const otExtAddress *aExtAddress, otMultiRadioNeighborInfo *aNeighborInfo)
این تابع اطلاعات چند پیوند رادیویی مرتبط با یک همسایه با یک آدرس گسترده داده شده را دریافت می کند.

سازه ها

otMultiRadioNeighborInfo

این نوع اطلاعات چند پیوند رادیویی مرتبط با همسایه را نشان می دهد.

otRadioLinkInfo

این نوع اطلاعات مرتبط با پیوند رادیویی را نشان می دهد.

Typedefs

otMultiRadioNeighborInfo

struct otMultiRadioNeighborInfo otMultiRadioNeighborInfo

این نوع اطلاعات چند پیوند رادیویی مرتبط با همسایه را نشان می دهد.

otRadioLinkInfo

struct otRadioLinkInfo otRadioLinkInfo

این نوع اطلاعات مرتبط با پیوند رادیویی را نشان می دهد.

کارکرد

otMultiRadioGetNeighborInfo

otError otMultiRadioGetNeighborInfo(
  otInstance *aInstance,
  const otExtAddress *aExtAddress,
  otMultiRadioNeighborInfo *aNeighborInfo
)

این تابع اطلاعات چند پیوند رادیویی مرتبط با یک همسایه با یک آدرس گسترده داده شده را دریافت می کند.

این عملکرد نیاز به فعال کردن ویژگی چند پیوند رادیویی دارد (لطفاً به config/radio_link.h کنید).

جزئیات
مولفه های
[in] aInstance
اشاره گر به یک نمونه OpenThread.
[in] aExtAddress
آدرس گسترده همسایه
[out] aNeighborInfo
یک اشاره گر به otMultiRadioNeighborInfo برای خروجی اطلاعات همسایه (در مورد موفقیت).
ارزش های بازگشتی
OT_ERROR_NONE
Neighbor پیدا شد و aNeighborInfo با موفقیت به روز شد.
OT_ERROR_NOT_FOUND
همسایه ای با aExtAddress پیدا نشد.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.