otTcpListenerInitializeArgs

#include <tcp.h>

حاوی آرگومان هایی برای تابع otTcpListenerInitialize() است.

خلاصه

صفات عمومی

mAcceptDoneCallback
عملکرد پاسخ به تماس «قبول انجام شد».
mAcceptReadyCallback
عملکرد پاسخ به تماس "پذیرش آماده".
mContext
void *
اشاره به زمینه خاص برنامه.

صفات عمومی

mAcceptDoneCallback

otTcpAcceptDone otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptDoneCallback

عملکرد پاسخ به تماس «قبول انجام شد».

mAcceptReadyCallback

otTcpAcceptReady otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptReadyCallback

عملکرد پاسخ به تماس "پذیرش آماده".

mContext

void * otTcpListenerInitializeArgs::mContext

اشاره به زمینه خاص برنامه.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.