otSrpServerTtlConfig

#include <srp_server.h>

شامل تنظیمات TTL سرور SRP است.

خلاصه

صفات عمومی

mMaxTtl
uint32_t
حداکثر TTL در ثانیه.
mMinTtl
uint32_t
حداقل TTL در ثانیه.

صفات عمومی

mMaxTtl

uint32_t otSrpServerTtlConfig::mMaxTtl

حداکثر TTL در ثانیه.

mMinTtl

uint32_t otSrpServerTtlConfig::mMinTtl

حداقل TTL در ثانیه.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.