otSrpClientBuffersServiceEntry

#include <srp_client_buffers.h>

نمایانگر ورودی مجموعه خدمات مشتری SRP است.

خلاصه

صفات عمومی

mService
ساختار خدمات مشتری SRP.
mTxtEntry
ورودی TXT کلاینت SRP.

صفات عمومی

mService

otSrpClientService otSrpClientBuffersServiceEntry::mService

ساختار خدمات مشتری SRP.

mTxtEntry

otDnsTxtEntry otSrpClientBuffersServiceEntry::mTxtEntry

ورودی TXT کلاینت SRP.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.