Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otLinkMetricsSeriesFlags

#include <link_metrics.h>

Biểu thị khung nào được tính trong Chuỗi theo dõi chuyển tiếp.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkProbe
bool
Điều tra liên kết MLE.
mMacAck
bool
MAC Ack.
mMacData
bool
Khung dữ liệu MAC.
mMacDataRequest
bool
Yêu cầu dữ liệu MAC.

Thuộc tính công khai

Tài nguyên

Các chủ đề Tham chiếu API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có sẵn trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.