Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otLinkMetricsSeriesFlags

#include <link_metrics.h>

Cấu trúc này thể hiện khung nào được tính trong Chuỗi theo dõi chuyển tiếp.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkProbe
bool
Đầu dò liên kết MLE.
mMacAck
bool
Địa chỉ MAC
mMacData
bool
Khung Dữ liệu MAC.
mMacDataRequest
bool
Yêu cầu dữ liệu MAC.

Thuộc tính công khai

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.