otIcmp6 Handler

#include <icmp6.h>

کنترل کننده پیام ICMPv6 را پیاده سازی می کند.

خلاصه

صفات عمومی

mContext
void *
اشاره گر به اطلاعات زمینه دلخواه.
mNext
struct otIcmp6Handler *
اشاره گر به کنترل کننده بعدی در لیست.
mReceiveCallback
ICMPv6 پاسخ تماس دریافت کرد.

صفات عمومی

mContext

void * otIcmp6Handler::mContext

اشاره گر به اطلاعات زمینه دلخواه.

mNext

struct otIcmp6Handler * otIcmp6Handler::mNext

اشاره گر به کنترل کننده بعدی در لیست.

mReceiveCallback

otIcmp6ReceiveCallback otIcmp6Handler::mReceiveCallback

ICMPv6 پاسخ تماس دریافت کرد.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.