otBorderRoutingRouterEntry

#include <border_routing.h>

نشان دهنده یک روتر کشف شده در پیوند زیرساخت است.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
آدرس IPv6 روتر.
mManagedAddressConfigFlag
bool
پرچم پیکربندی آدرس مدیریت شده روتر (پرچم M ).
mOtherConfigFlag
bool
پرچم پیکربندی دیگر روتر (پرچم O ).
mStubRouterFlag
bool
پرچم روتر Stub Router.

صفات عمومی

آدرس

otIp6Address otBorderRoutingRouterEntry::mAddress

آدرس IPv6 روتر.

mManagedAddressConfigFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mManagedAddressConfigFlag

پرچم پیکربندی آدرس مدیریت شده روتر (پرچم M ).

mOtherConfigFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mOtherConfigFlag

پرچم پیکربندی دیگر روتر (پرچم O ).

mStubRouterFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mStubRouterFlag

پرچم روتر Stub Router.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.