otBackboneRouterMulticastListenerInfo

#include <backbone_router_ftd.h>

اطلاعات شنونده Multicast Router Backbone را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
mTimeout
uint32_t

صفات عمومی

آدرس

otIp6Address otBackboneRouterMulticastListenerInfo::mAddress

mTimeout

uint32_t otBackboneRouterMulticastListenerInfo::mTimeout

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.