otTimestamp

#include <dataset.h>

یک مؤلفه مهر زمانی مجموعه داده رشته را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAuthoritative
bool
mSeconds
uint64_t
mTicks
uint16_t

صفات عمومی

معتبر

bool otTimestamp::mAuthoritative

میلی ثانیه

uint64_t otTimestamp::mSeconds

mTicks

uint16_t otTimestamp::mTicks

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.