otRadioTimeStats

#include <radio_stats.h>

شامل آمار رادیو.

خلاصه

صفات عمومی

mDisabledTime
uint64_t
کل زمانی که رادیو در حالت غیرفعال است، بر حسب واحد میکروثانیه.
mRxTime
uint64_t
کل زمانی که رادیو در حال انتقال است، بر حسب واحد میکروثانیه.
mSleepTime
uint64_t
کل زمانی که رادیو در حالت خواب است، واحد میکروثانیه است.
mTxTime
uint64_t

صفات عمومی

mDisabledTime

uint64_t otRadioTimeStats::mDisabledTime

کل زمانی که رادیو در حالت غیرفعال است، بر حسب واحد میکروثانیه.

mRxTime

uint64_t otRadioTimeStats::mRxTime

کل زمانی که رادیو در حال انتقال است، بر حسب واحد میکروثانیه.

mSleepTime

uint64_t otRadioTimeStats::mSleepTime

کل زمانی که رادیو در حالت خواب است، واحد میکروثانیه است.

mTxTime

uint64_t otRadioTimeStats::mTxTime

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.