otOperationalDatasetTlvs

#include <dataset.h>

یک مجموعه داده عملیاتی فعال یا معلق را نشان می دهد.

خلاصه

مجموعه داده عملیاتی TLV است که توسط Thread مشخص شده است.

صفات عمومی

mLength
uint8_t
اندازه مجموعه داده عملیاتی بر حسب بایت
mTlvs [254]
uint8_t
TLV های مجموعه داده عملیاتی.

صفات عمومی

میلی متر طول

uint8_t otOperationalDatasetTlvs::mLength

اندازه مجموعه داده عملیاتی بر حسب بایت

mTlvs

uint8_t otOperationalDatasetTlvs::mTlvs[254]

TLV های مجموعه داده عملیاتی.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.