otMessageBuffer

#include <messagepool.h>

نشان دهنده یک بافر پیام OpenThread است.

خلاصه

صفات عمومی

mNext
struct otMessageBuffer *
به بافر بعدی اشاره کنید.

صفات عمومی

mNext

struct otMessageBuffer * otMessageBuffer::mNext

به بافر بعدی اشاره کنید.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.