otNetworkName

#include <dataset.h>

یک نام شبکه را نشان می دهد.

خلاصه

otNetworkName یک رشته C خاتمه یافته تهی است (یعنی آرایه نویسه m8 باید با null char \0 ختم شود).

صفات عمومی

m8 [16+1]
char
مقادیر بایت + 1 برای کاراکتر تهی است.

صفات عمومی

m8

char otNetworkName::m8[16+1]

مقادیر بایت + 1 برای کاراکتر تهی است.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.