otJoinerPskd

#include <commissioner.h>

یک Joiner PSKd را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [32+1]
char
آرایه رشته Char (باید تهی باشد - +1 برای کاراکتر تهی است).

صفات عمومی

m8

char otJoinerPskd::m8[32+1]

آرایه رشته Char (باید تهی باشد - +1 برای کاراکتر تهی است).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.