otIcmp6Header

#include <icmp6.h>

نشان دهنده هدر ICMPv6 است.

خلاصه

صفات عمومی

mChecksum
uint16_t
چک جمع.
mCode
uint8_t
کد.
mData
داده های خاص پیام
mType
uint8_t
تایپ کنید.

اتحادیه ها

otIcmp6Header:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

صفات عمومی

mChecksum

uint16_t otIcmp6Header::mChecksum

چک جمع.

mCode

uint8_t otIcmp6Header::mCode

کد.

mData

union otIcmp6Header::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIcmp6Header::mData

داده های خاص پیام

mType

uint8_t otIcmp6Header::mType

تایپ کنید.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.