otIcmp6Header:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

خلاصه

صفات عمومی

m16 [4/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
m32 [4/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
m8 [4/sizeof(uint8_t)]
uint8_t

صفات عمومی

m16

uint16_t m16[4/sizeof(uint16_t)]

m32

uint32_t m32[4/sizeof(uint32_t)]

m8

uint8_t m8[4/sizeof(uint8_t)]

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.