otDnssdHostInfo

#include <dnssd_server.h>

اطلاعات یک میزبان کشف شده برای یک پرس و جوی DNS-SD را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAddressNum
uint8_t
تعداد آدرس های IPv6 میزبان.
mAddresses
const otIp6Address *
میزبان آدرس های IPv6.
mTtl
uint32_t
سرویس TTL (در چند ثانیه).

صفات عمومی

mAddressNum

uint8_t otDnssdHostInfo::mAddressNum

تعداد آدرس های IPv6 میزبان.

آدرس های m

const otIp6Address * otDnssdHostInfo::mAddresses

میزبان آدرس های IPv6.

mTtl

uint32_t otDnssdHostInfo::mTtl

سرویس TTL (در چند ثانیه).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.