شمارشگر خطا otNat64

#include <nat64.h>

شمارنده بسته های رها شده به دلیل خطا در هنگام مدیریت بسته های NAT64 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mCount4To6 [OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
خطا در ترجمه بسته های IPv4.
mCount6To4 [OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
خطا در ترجمه بسته های IPv6.

صفات عمومی

mCount4To6

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount4To6[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

خطا در ترجمه بسته های IPv4.

mCount6To4

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount6To4[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

خطا در ترجمه بسته های IPv6.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.