ชุดข้อความของ OpenThread Daemon

สถาปัตยกรรมของ OT RCP

OpenThread Daemon (OT Daemon) คือโหมด OpenThread POSIX ที่เรียกใช้ OpenThread เป็นบริการ โดยจะใช้ซ็อกเก็ต UNIX เป็นอินพุตและเอาต์พุต ซึ่งไคลเอ็นต์จะเชื่อมต่อและสื่อสารได้โดยใช้ OpenThread CLI เป็นโปรโตคอล

OT Daemon ใช้ในการออกแบบของ Radio Co-Processor (RCP) ซึ่งรวมอยู่ใน OpenThread ที่ /src/posix

บิวด์

หากต้องการสร้างไบนารี OT Daemon ให้เรียกใช้สคริปต์ cmake-build และใช้สวิตช์ OT_DAEMON กับบิลด์ POSIX ดังนี้

./bootstrap
./script/cmake-build posix -DOT_DAEMON=ON

ติดต่อ

เมื่อสร้างแล้ว ให้เชื่อมต่อโหนดกับโหนด OpenThread

โหนดที่จําลอง:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+forkpty://output/simulation/bin/ot-rcp?forkpty-arg=1'

โหนดจริงอยู่ที่ /dev/ttyACM0:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+uart:///dev/ttyACM0?uart-baudrate=115200'

ควบคุม

ขณะที่อินสแตนซ์ของ OT Daemon ทํางานอยู่ ให้ใช้ตัวควบคุมในตัวเพื่อจัดการโหนดที่เชื่อมต่อ ดังนี้

./build/posix/src/posix/ot-ctl

การดําเนินการนี้จะเปิดบรรทัดคําสั่ง OpenThread ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตามปกติ

หรือคุณจะออกคําสั่ง OpenThread CLI จากบรรทัดคําสั่งโดยตรงก็ได้โดยใช้ไบนารี ot-ctl ดังนี้

sudo ot-ctl state

Codelab

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ OT Daemon ได้ที่ Codelab เกี่ยวกับการจําลองของเรา

ลองใช้การจําลองจําลอง Codelab กับ Docker ลองใช้ Simlab Codelab กับเครื่องมือสร้างบิลด์