จำลองสถานการณ์

รองรับ

OpenThread มีตัวอย่างแพลตฟอร์มที่จําลองการสื่อสารวิทยุระหว่างอุปกรณ์ OpenThread โดยใช้กระบวนการ POSIX เครื่องมือนี้จําลองและทดสอบเครือข่าย OpenThread โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ การจําลอง POSIX ยังถูกนํามาใช้โดยการผสานรวมแบบต่อเนื่องของ OpenThread

เช่น ผู้ขับขี่ ที่ GitHub

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมของ OT Posix

การจําลอง POSIX สร้างกระบวนการ 1 รายการต่ออุปกรณ์ โดยใช้ไดรเวอร์วิทยุ IEEE 802.15.4 ที่ด้านบนของซ็อกเก็ต UDP

ระบบจําลองรองรับระบบ Unix