شبیه سازی

پشتیبانی

OpenThread شامل درایورهای پلتفرم نمونه است که ارتباطات رادیویی بین دستگاه های OpenThread را با استفاده از فرآیندهای POSIX شبیه سازی می کند. این برای شبیه سازی و آزمایش شبکه های OpenThread بدون نیاز به سخت افزار مفید است. شبیه سازی POSIX نیز توسط ادغام پیوسته OpenThread استفاده می شود.

برای مثال درایورها، به GitHub مراجعه کنید.

معماری

معماری OT Posix

شبیه‌سازی POSIX با استفاده از درایور رادیویی IEEE 802.15.4 در بالای سوکت‌های UDP، یک فرآیند در هر دستگاه ایجاد می‌کند.

شبیه سازی در سیستم های مبتنی بر یونیکس پشتیبانی می شود.