Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Mô phỏng

Có thể làm

Openthread bao gồm các trình điều khiển nền tảng ví dụ mô phỏng giao tiếp vô tuyến giữa các thiết bị Openthread bằng cách sử dụng các quy trình POSIX. Điều này hữu ích để mô phỏng và thử nghiệm mạng Openthread mà không cần phần cứng. Mô phỏng POSIX cũng được sử dụng bởi Tích hợp liên tục của Openthread.

Ví dụ về trình điều khiển, hãy xem GitHub.

Kiến trúc

Kiến trúc phụ lục OT

Mô phỏng POSIX tạo một quy trình cho mỗi thiết bị, sử dụng trình điều khiển radio IEEE 802.15.4 trên ổ cắm UDP.

Mô phỏng được hỗ trợ trên các hệ thống dựa trên Unix.