Phô mai OpenThread Daemon

Kiến trúc OT RCP

OpenThread Daemon (OT Daemon) là chế độ xây dựng OpenThread POSIX chạy OpenThread dưới dạng một dịch vụ. Nó sử dụng một ổ cắm UNIX làm đầu vào và đầu ra, để ứng dụng có thể kết nối và giao tiếp bằng cách sử dụng CLI OpenThread làm giao thức.

OT Daemon được dùng trong thiết kế Bộ đồng xử lý vô tuyến (RCP). Bộ công cụ này đi kèm với OpenThread tại /src/posix.

Tạo

Để tạo tệp nhị phân OT Daemon, hãy chạy tập lệnh cmake-build và sử dụng nút chuyển OT_DAEMON với bản dựng POSIX:

./bootstrap
./script/cmake-build posix -DOT_DAEMON=ON

Kết nối

Sau khi tạo, hãy kết nối với nút OpenThread.

Nút mô phỏng:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+forkpty://output/simulation/bin/ot-rcp?forkpty-arg=1'

Nút thực nằm ở /dev/ttyACM0:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+uart:///dev/ttyACM0?uart-baudrate=115200'

Kiểm soát

Khi một phiên bản của OT Daemon đang chạy, hãy sử dụng bộ điều khiển tích hợp sẵn để quản lý nút đã kết nối:

./build/posix/src/posix/ot-ctl

Thao tác này sẽ mở dòng lệnh OpenThread mà bạn có thể sử dụng như bình thường.

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp đưa ra các lệnh OpenThread CLI từ dòng lệnh bằng cách sử dụng tệp nhị phân ot-ctl:

sudo ot-ctl state

Lớp học lập trình

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng OT Daemon, hãy xem các Lớp học lập trình mô phỏng của chúng tôi:

Thử tham gia Lớp học lập trình mô phỏng bằng Docker Thử Lớp học lập trình mô phỏng bằng chuỗi công cụ tạo bản dựng