GUI ของเราเตอร์ OpenThread ชายแดน

ดูซอร์สบน GitHub

ใช้ OpenThread Border Router (OTBR) Web GUI เพื่อกําหนดค่าและจัดรูปแบบ เข้าร่วม หรือตรวจสอบสถานะของเครือข่ายเทรด

เข้าถึง GUI ของเว็บ

เข้าถึง GUI ของเว็บโดยไปที่ที่อยู่ IPv4 ในเครื่องของ OTBR ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ Web GUI ใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานที่กําหนดไว้สําหรับ HTTP ซึ่งก็คือพอร์ต 80 โปรดดูหน้าที่อยู่ IP ของ Raspberry Pi สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าแรกของ GOT ของ OTBR เว็บ

เข้าร่วมเครือข่ายเทรด

ใช้ตัวเลือกเมนูเข้าร่วมเพื่อสแกนหาและเข้าร่วมเครือข่ายชุดข้อความที่มีอยู่

สร้างเครือข่ายเทรด

ใช้ตัวเลือกของเมนูฟอร์มเพื่อสร้างเครือข่ายเทรดใหม่

 1. แทนที่ค่าเริ่มต้นทั้งหมดในหน้าแบบฟอร์ม ยกเว้นคํานําหน้าบน Mesh เพื่อให้มั่นใจว่าเครือข่ายเทรดปลอดภัย
 2. เลือกแบบฟอร์ม
 3. หลังจากฟอร์มเครือข่ายให้ยืนยันโดยการทําเครื่องหมายที่ตัวเลือกเมนูสถานะ

จากนั้นตรวจสอบอินเทอร์เฟซ wpan0 สําหรับที่อยู่ IPv6 ร่วมที่ตั้งค่าคํานําหน้าบน Mesh ระหว่างการสร้างเครือข่าย ดังนี้

ifconfig wpan0
wpan0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1280
  inet6 fdde:ad11:11de:0:74d0:6fc9:6be6:3582 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
  inet6 fe80::287f:87ca:f4b3:498a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  inet6 fd11:22::287f:87ca:f4b3:498a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>

ที่อยู่ร่วมของคํานําหน้าบน Mesh เช่น fd11:22::287f:87ca:f4b3:498a จะใช้โดยโหนดย่อยเพื่อระบุเราเตอร์ Border ที่มีหน้าที่ส่งต่อการจราจรของข้อมูลออกจากเครือข่าย ที่อยู่อื่นๆ จะสอดคล้องกับที่อยู่ IPv6 ของ Mesh-Local และ Link-Local ของโหนดนี้ภายในเครือข่ายเทรด

ตรวจสอบสถานะ

ตัวเลือกเมนูสถานะจะแสดงข้อมูลสถานะสําหรับเครือข่ายเทรด