ภาพรวม

ดูแหล่งข้อมูลใน GitHub

OpenThread Border Router (OTBR) รองรับ Docker รวมถึงเรียกใช้ในคอนเทนเนอร์ Docker แทนในเครื่องของคุณเองได้

คู่มือนี้มุ่งเน้นที่การเรียกใช้ OTBR Docker บน Raspberry Pi (RPi) หรือเครื่องที่ใช้ Linux และได้รับการทดสอบในแพลตฟอร์มเหล่านั้นเท่านั้น

การตั้งค่า Raspberry Pi

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS ด้วยเดสก์ท็อป ใน RPi ทําตามวิธีการในขั้นตอนดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการจากภาพรวม Raspberry Pi แต่ให้ใช้ Raspberry Pi OS กับเดสก์ท็อป ระบบปฏิบัติการ คุณใช้เวอร์ชัน Lite ไม่ได้ เนื่องจากต้องเข้าถึง UI ของ OTBR ในเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิดเครื่อง RPi และเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

 1. อัปเดตระบบโดยทําดังนี้

  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  

 2. วิธีติดตั้ง Docker

  curl -sSL https://get.docker.com | sh
  
 3. หากต้องการใช้ Docker เป็นไฟล์ที่ไม่ใช่รูทโดยไม่จําเป็นต้องใช้ sudo ก่อนคําสั่งแต่ละรายการ ให้แก้ไขการตั้งค่าของผู้ใช้ ออกจากระบบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

  sudo usermod -aG docker $USER
  

 4. เปิด Docker หากยังไม่ได้เรียกใช้

  sudo dockerd
  

 5. ติดตั้ง Git:

  sudo apt install git
  

 6. สคริปต์ไฟร์วอลล์ OTBR จะสร้างกฎภายในคอนเทนเนอร์ Docker เรียกใช้ modprobe เพื่อโหลดโมดูลเคอร์เนลสําหรับ iptables:

  sudo modprobe ip6table_filter
  

การตั้งค่า Linux

ใช้วิธีการเดียวกันกับ RPi

 1. อัปเดตระบบโดยทําดังนี้

  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  

 2. ติดตั้ง Docker:

  curl -sSL https://get.docker.com | sh
  

 3. หากต้องการใช้ Docker เป็นไฟล์ที่ไม่ใช่รูทโดยไม่จําเป็นต้องใช้ sudo ก่อนคําสั่งแต่ละรายการ ให้แก้ไขการตั้งค่าของผู้ใช้ ออกจากระบบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

  sudo usermod -aG docker $USER
  

 4. เปิด Docker หากยังไม่ได้เรียกใช้

  sudo dockerd
  

 5. ติดตั้ง Git:

  sudo apt install git
  

 6. สคริปต์ไฟร์วอลล์ OTBR จะสร้างกฎภายในคอนเทนเนอร์ Docker เรียกใช้ modprobe เพื่อโหลดโมดูลเคอร์เนลสําหรับ iptables:

  sudo modprobe ip6table_filter
  

Mac หรือ Windows

หากต้องการใช้ OTBR Docker ใน Mac หรือ Windows ให้ติดตั้ง Docker Toolbox การดําเนินการนี้จําเป็นต่อการเรียกใช้ OTBR Docker ต้องมีการต่อเชื่อมพอร์ตอนุกรมเสมือนซึ่งรองรับโดยกล่องเครื่องมือ Docker ในระบบดังกล่าวเท่านั้น

รับอิมเมจ OTBR Docker

รับอิมเมจ OTBR Docker ด้วยการดึงจาก OpenThread Docker Hub โดยตรง หรือโดยการโคลนที่เก็บ OTBR และสร้าง Dockerfile ที่รวมในเครื่อง

เราขอแนะนําให้ดึงอิมเมจจาก Docker Hub เนื่องจากรูปภาพดังกล่าวผ่านการทดสอบและยืนยันโดยทีม OpenThread

ดึงอิมเมจจาก Docker Hub

รูปภาพนี้เหมือนกับรหัสสัญญาผูกมัด e80def4

 1. พุลรูปภาพ:

  docker pull openthread/otbr:latest
  

 2. ชื่อนี้จะปรากฏในรายการรูปภาพ Docker:

  docker images
  REPOSITORY      TAG     IMAGE ID      CREATED      SIZE
  openthread/otbr   latest    98416559dcbd    2 weeks ago    1.15GB
  

สร้าง Dockerfile

หากต้องการสร้างอิมเมจด้วยตนเอง ให้โคลนที่เก็บเราเตอร์ OpenThread Border และสร้าง Dockerfile ที่รวมไว้

 1. โคลนที่เก็บ OTBR:

  cd ~
  git clone https://github.com/openthread/ot-br-posix
  cd ot-br-posix
  

 2. สร้าง Dockerfile:

  docker build --no-cache -t openthread/otbr -f etc/docker/Dockerfile .