mDNS Discovery

مشاهده منبع در GitHub

OTBR یک سرویس _meshcop._udp به نام OpenThread BorderRouter را ثبت می کند. این سرویس در فایل OTBR CMakeLists.txt پیکربندی شده است. مشخصات Thread به روترهای مرزی Thread نیاز دارد تا سرویس _meshcop._udp را برای سرویس Thread Border Agent منتشر کنند. دستگاه‌های Thread Border Router ممکن است خدمات دیگری را که پیاده‌سازی می‌کنند منتشر کنند، اما این به هر دستگاه و توسعه‌دهنده خاصی بستگی دارد.

چندین راه برای کشف شبکه Thread شما وجود دارد.

کشف سرویس DNS (DNS-SD)

از dns-sd برای جستجوی نمونه های سرویس از نوع _meshcop._udp. :

dns-sd -B _meshcop._udp local
Browsing for _meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:31:03.197 ...STARTING...
Timestamp   A/R  Flags if Domain        Service Type     Instance Name
13:31:03.198 Add    2  6 local.        _meshcop._udp.    OpenThread BorderRouter (#3991)

از dns-sd برای حل نمونه سرویس استفاده کنید:

dns-sd -L "OpenThread BorderRouter (#3991)" _meshcop._udp local
Lookup OpenThread BorderRouter #(3991)._meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:33:05.197 ...STARTING...
13:33:05.350 OpenThread\032BorderRouter\032(#3991)._meshcop._udp.local. can be reached at raspberrypi.local.:49155 (interface 3)

از dns-sd برای حل نام میزبان استفاده کنید:

dns-sd -G v4/v6 raspberrypi.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
14:21:29.485 ...STARTING...
Timestamp   A/R Flags if Hostname      Address                   TTL
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FDDE:AD11:11DE:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FD00:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%eth0 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:287F:87CA:F4B3:498A%eth0 120
14:21:29.486 Add   2 3 raspberrypi.local. 192.168.0.10                 120

آدرس IP خود را پینگ کنید. از نتایج dns-sd ، آدرسی را انتخاب کنید که از شبکه شما قابل دسترسی باشد، برای مثال آدرس جهانی <0> FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582 :

ping -6 FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582
PING FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582(fd00::74d0:6fc9:6be6:3582) 56 data bytes
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms

آب و برق آواهی

avahi-daemon و avahi-utils را نصب کنید:

sudo apt-get install -y avahi-daemon avahi-utils

avahi-daemon شروع کنید:

sudo service avahi-daemon start

از avahi-browse استفاده کنید:

avahi-browse -r -t _meshcop._udp
+ eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter (#3991)  _meshcop._udp    local
= eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter (#3991)  _meshcop._udp    local
  hostname = [raspberrypi.local]
  address = [192.168.0.10]
  port = [49155]
  txt = []

برنامه های mDNS

برای مثال، برنامه‌های کشف mDNS را در Google Play جستجو کنید: