Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chứng nhận và README

Chứng nhận chuỗi

Để đạt được Chứng nhận luồng, cổng phải được kiểm tra dựa trên Khai thác luồng chính thức và vượt qua tất cả các tình huống được liệt kê trong Kế hoạch kiểm tra chứng nhận luồng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chứng nhận .

README

Cần có README chi tiết để trình bày cách xây dựng và chạy OpenThread trên một nền tảng phần cứng mới.

Tối thiểu, README phải bao gồm:

  • Thông tin về nền tảng phần cứng
  • Liên kết đến chuỗi công cụ bắt buộc
  • Cách định cấu hình phần mềm của nhà cung cấp nền tảng cụ thể
  • Cách tạo và cài đặt mã nhị phân vào nền tảng
  • Các phiên bản của thư viện và mã công cụ được sử dụng để xác thực cổng

Xem EFR32MG12 README để làm ví dụ.