Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Giấy chứng nhận và README

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xem nguồn trên GitHub

Chứng chỉ chuỗi

Để đạt được Chứng chỉ luồng, cổng phải được kiểm tra với Khai thác luồng chính thức và vượt qua tất cả các trường hợp được liệt kê trong Kế hoạch thử nghiệm chứng chỉ luồng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giấy chứng nhận.

README

Bạn cần có một README chi tiết để minh hoạ cách tạo và chạy OpenThread trên nền tảng phần cứng mới.

Ít nhất README phải bao gồm:

  • Thông tin về nền tảng phần cứng
  • Đường liên kết đến chuỗi công cụ bắt buộc
  • Cách định cấu hình phần mềm của nhà cung cấp nền tảng cụ thể
  • Cách xây dựng và lưu tệp nhị phân trên nền tảng
  • Các phiên bản thư viện và chuỗi công cụ dùng để xác thực cổng

Hãy xem ví dụ trong EFR32 README.