Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Chứng nhận và README

Xem nguồn trên GitHub

Chứng nhận chuỗi

Để đạt được Giấy chứng nhận về chuỗi, cổng phải được kiểm tra theo Chính sách về việc khai thác chuỗi chính thức và vượt qua tất cả các trường hợp được liệt kê trong Kế hoạch kiểm tra chứng nhận về chuỗi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chứng nhận.

README

Bạn cần có một Đ detailedC chi tiết để minh họa cách tạo và chạy OpenThread trên một nền tảng phần cứng mới.

Att nhất, README phải bao gồm:

  • Thông tin về nền tảng phần cứng
  • Đường liên kết đến chuỗi công cụ bắt buộc
  • Cách định cấu hình phần mềm cho nhà cung cấp theo nền tảng cụ thể
  • Cách xây dựng và triển khai tệp nhị phân trên nền tảng
  • Các phiên bản thư viện và chuỗi công cụ dùng để xác thực cổng

Xem EFR32 README để biết ví dụ.