Xác thực cổng

Xem nguồn trên GitHub

Bạn cần xác thực cơ bản để xác minh thành công cổng OpenThread thành ví dụ mới về nền tảng phần cứng.

Biên dịch cho nền tảng mục tiêu

Chứng minh bản dựng thành công bằng cách biên dịch ứng dụng OpenThread mẫu cho nền tảng mục tiêu.

./script/build efr32mg12 -DBOARD=brd4161a

Tương tác với CLI

Chứng minh khả năng thực thi OpenThread và UART thành công bằng cách tương tác với CLI.

Mở một thiết bị đầu cuối tới /dev/ttyACM0 (cài đặt cổng nối tiếp: 115200 8-N-1). Nhập help để xem danh sách các lệnh.

help
help
autostart
bufferinfo
...
version
whitelist

Tạo một mạng chuỗi

Minh họa bộ tính giờ giao thức thành công bằng cách tạo mạng luồng và xác minh nút đã chuyển sang trạng thái Người lãnh đạo.

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

Đợi vài giây...

state
leader
Done

Đính kèm nút thứ hai

Chứng minh hoạt động giao tiếp vô tuyến thành công bằng cách đính kèm nút thứ hai vào mạng luồng mới tạo, sử dụng cùng một khoá mạng luồng và mã PAN từ nút đầu tiên:

dataset networkkey dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Done
dataset panid 0x8f28
Done
dataset commit active
Done
routerselectionjitter 1
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

Đợi vài giây...

state
router
Done

Ping giữa các thiết bị

Chứng minh việc giao tiếp thành công với đường dẫn dữ liệu bằng cách gửi/nhận tin nhắn yêu cầu/phản hồi ICMPv6 Echo.

Liệt kê tất cả địa chỉ IPv6 của Lãnh đạo:

ipaddr
fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:fc00
fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:800
fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786
fe80:0:0:0:6447:6e10:cf7:ee29
Done

Gửi ping ICMPv6 từ Bộ định tuyến đến địa chỉ IPv6 EID cục bộ của Mesh-Local:

ping fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786
16 bytes from fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786: icmp_seq=1 hlim=64 time=24ms

Đặt lại thiết bị và xác thực tệp đính kèm lại

Chứng minh chức năng không thay đổi bằng cách đặt lại thiết bị và xác thực tệp đính kèm lại trên cùng một mạng mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Khởi động mạng Chuỗi:

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

Đợi vài giây và xác minh rằng tập dữ liệu đang hoạt động đã được lưu trữ trong bộ nhớ không biến động:

dataset active
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done

Đặt lại thiết bị:

reset
ifconfig up
Done
thread start
Done

Đợi vài giây và xác minh rằng thiết bị đã kết nối lại thành công với mạng:

panid
0x8f28
Done
state
router
Done

Xác minh việc tạo số ngẫu nhiên

Minh hoạ việc tạo số ngẫu nhiên bằng cách thực thi lệnh factoryreset và xác minh một địa chỉ mở rộng ngẫu nhiên mới.

extaddr
a660421703f3fdc3
Done
factoryreset

Đợi vài giây...

extaddr
9a8ed90715a5f7b6
Done