گواهینامه و README

مشاهده منبع در GitHub

گواهی موضوع

برای دستیابی به گواهینامه Thread، پورت باید در برابر Thread Harness رسمی آزمایش شود و تمام سناریوهای فهرست شده در Thread Certification Test Plan آزمایش شود.

برای اطلاعات بیشتر، گواهینامه را ببینید.

README

یک README دقیق برای نشان دادن نحوه ساخت و اجرای OpenThread بر روی یک پلت فرم سخت افزاری جدید ضروری است.

حداقل، README باید شامل موارد زیر باشد:

  • اطلاعات در مورد پلت فرم سخت افزاری
  • پیوندهایی به زنجیره ابزار مورد نیاز
  • نحوه پیکربندی نرم افزار فروشنده خاص پلت فرم
  • نحوه ساخت و فلش باینری روی پلتفرم
  • نسخه های کتابخانه ها و زنجیره های ابزار مورد استفاده برای اعتبارسنجی پورت

برای مثال EFR32 README را ببینید.