Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Trang tổng quan về chất lượng

Dữ liệu tóm tắt về các chỉ số chất lượng của OpenThread.

Đọc báo cáo trắng về Trang tổng quan về chất lượng của OpenThread để tìm hiểu thêm về các quy trình thử nghiệm của chúng tôi và cách phân tích kết quả.