ค่าคอมมิชชันแบบทํางานร่วมกัน

ดูแหล่งที่มาใน GitHub

ค่าคอมมิชชันและช่างเชื่อม

ค่าคอมมิชชันจะต้องใช้อุปกรณ์ 1 เครื่องที่มีบทบาท "เจ้าหน้าที่" และอีก 1 เครื่องที่มีบทบาท "ผู้รับบริการ" ค่าคอมมิชชันเป็นอุปกรณ์เทรดในเครือข่ายเทรดที่มีอยู่ หรืออุปกรณ์ภายนอกเครือข่ายเทรด (เช่น โทรศัพท์มือถือ) ที่ทําหน้าที่เป็นบทบาทค่าคอมมิชชัน ตัวต่อคืออุปกรณ์ที่ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายเทรด

ระบบจะใช้ Thread Commissioner ในการตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์ในเครือข่าย แต่จะไม่โอนหรือมีข้อมูลเข้าสู่ระบบของเครือข่าย "เทรด" เช่น คีย์เครือข่าย

คู่มือนี้ครอบคลุมการค่าคอมมิชชันแบบพื้นฐานที่ทํางานร่วมกันโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ค่าคอมมิชชันหรือภายนอก หากต้องการทราบวิธีใช้ค่าคอมมิชชันภายนอก โปรดดูการว่าจ้างชุดข้อความภายนอก

ดูตัวอย่างค่าคอมมิชชันที่ใช้อุปกรณ์เสมือนได้ที่ OpenThread Simulation Codelab

เปิดใช้บทบาท

หากต้องการเปิดใช้บทบาทค่าคอมมิชชันและผู้ผนวก ให้ใช้ตัวเลือก cmake ต่อไปนี้

ตัวเลือก คำอธิบาย
-DOT_COMMISSIONER=ON เปิดใช้บทบาทค่าคอมมิชชัน
-DOT_JOINER=ON เปิดใช้บทบาทผู้ผนวก

ตัวอย่างเช่น ในการสร้างแพลตฟอร์มตัวอย่าง CC2538 สําหรับใช้เป็นโปรแกรมผนวกเท่านั้น:

./script/build -DOT_JOINER=ON

แฟลชไฟล์ไบนารีแต่ละรายการไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ เครื่องหนึ่งทําหน้าที่เป็นค่าคอมมิชชัน ส่วนอีกเครื่องทําหน้าที่เป็นผู้ผนวก

วิธีการเฉพาะในการสร้างและกะพริบแพลตฟอร์มที่รองรับ จะอยู่ในที่เก็บ OpenThread ของแต่ละแพลตฟอร์ม โปรดดูที่องค์กร OpenThread GitHub เพื่อค้นหาที่เก็บ

สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่ายในอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นค่าคอมมิชชัน

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

รอสักครู่แล้วยืนยันว่าอุปกรณ์ได้เป็นผู้นําชุดข้อความแล้ว

state
leader
Done

เริ่มต้นบทบาทค่าคอมมิชชัน

เริ่มบทบาทค่าคอมมิชชันในอุปกรณ์เดียวกันนั้น

commissioner start
Done

ใช้ไวลด์การ์ด * เพื่ออนุญาตให้ผู้ผนวกที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุเข้าร่วมเครือข่ายได้ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของตัวผนวก (รวมถึงรหัส PAN และชื่อเครือข่าย) เพื่อสร้างคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าสําหรับอุปกรณ์ (PSKd) จากนั้นจะใช้ PSKd เพื่อตรวจสอบสิทธิ์อุปกรณ์ระหว่างการประมวลผลชุดข้อความ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้เข้าร่วมต้องไม่ซ้ํากันในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

commissioner joiner add * J01NME
Done

จํากัดเฉพาะผู้ผนวกที่เจาะจง

หากต้องการจํากัดค่าคอมมิชชันไว้สําหรับอุปกรณ์เชื่อมบางรายการ ให้ใช้พารามิเตอร์ eui64 ซึ่งเป็น IEEE EUI-64 ที่กําหนดเป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์

รับอุปกรณ์ EUI-64 ในอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ

eui64
2f57d222545271f1
Done

ใช้ค่านั้นแทนไวลด์การ์ด * ในคําสั่ง commissioner joiner ในอุปกรณ์ค่าคอมมิชชัน

commissioner joiner add 2f57d222545271f1 J01NME
Done

เริ่มต้นบทบาทผู้ผนวก

ในอุปกรณ์ที่แสดงเป็น "ผู้ผนวก" ให้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นเปิดใช้บทบาท "ผู้ผนวก" ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของตัวเดียวกันกับที่ระบุในค่าคอมมิชชัน ดังนี้

factoryreset
ifconfig up
Done
joiner start J01NME
Done

โปรดรอการยืนยันสักครู่:

Join success!

อุปกรณ์ตัวเข้าร่วมได้ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเองด้วยค่าคอมมิชชันและรับข้อมูลเครือข่ายเทรดแล้ว

ตอนนี้ให้เริ่มชุดข้อความในอุปกรณ์ตัวเชื่อม

thread start
Done

ตรวจสอบการตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะดังกล่าวในอุปกรณ์ "ตัวต่อ" เพื่อตรวจสอบว่าเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว ภายใน 2 นาที สถานะจะเปลี่ยนจากระดับย่อยเป็นเราเตอร์ ดังนี้

state
child
Done
...
state
router
Done