Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Mở RTOS

Có thể làm

Openthread RTOS (OT RTOS) cung cấp cả hỗ trợ cấp hệ thống và ứng dụng để kết nối một thiết bị với mạng Thread và Internet. OT RTOS tích hợp các công nghệ sau vào một giải pháp nền tảng duy nhất:

  • OpenThread
  • LwIP – một cách triển khai nhỏ, độc lập của bộ giao thức TCP/IP
  • FreeRTOS – một hệ điều hành theo thời gian thực dành cho các vi điều khiển cung cấp tính năng lập lịch và đồng bộ hóa việc cần làm
  • TLS được cải tiến — thư viện SSL nguồn mở

OT RTOS bao gồm các lệnh minh họa lớp ứng dụng cho các giao thức HTTP, GCSTT và TCP.

Nhận mã

Thiết bị được hỗ trợ

Có thể chạy OT RTOS trong quy trình mô phỏng Linux hoặc trên các thiết bị sau: