RTOS của OpenThread

Có thể làm

OpenThread RTOS (OT RTOS) hỗ trợ cả cấp hệ thống và ứng dụng để kết nối thiết bị với mạng Luồng và Internet. OT RTOS tích hợp các công nghệ sau đây vào một giải pháp nền tảng duy nhất:

  • OpenThread
  • LwIP — một cách triển khai nhỏ, độc lập của bộ giao thức TCP/IP
  • FreeRTOS – một hệ điều hành theo thời gian thực dành cho các bộ vi điều khiển có chức năng lên lịch và đồng bộ hóa tác vụ
  • mbed TLS – thư viện SSL nguồn mở

OT RTOS bao gồm các lệnh minh hoạ lớp ứng dụng cho giao thức HTTP, MQTT và TCP.

Lấy mã

Thiết bị được hỗ trợ

Có thể chạy OT RTOS trong bản mô phỏng Linux hoặc trên các thiết bị sau: