Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

OpenThread RTOS

Được hỗ trợ

OpenThread RTOS (OT RTOS) cung cấp hỗ trợ cả cấp hệ thống và ứng dụng để kết nối thiết bị với mạng Thread và internet. OT RTOS tích hợp các công nghệ sau vào một giải pháp nền tảng duy nhất:

  • OpenThread
  • LwIP - một triển khai nhỏ, độc lập của bộ giao thức TCP / IP
  • FreeRTOS - hệ điều hành thời gian thực dành cho vi điều khiển cung cấp tính năng đồng bộ và lập lịch tác vụ
  • mbed TLS - một thư viện SSL mã nguồn mở

OT RTOS bao gồm các lệnh demo lớp ứng dụng cho các giao thức HTTP, MQTT và TCP.

Nhận mã

Thiết bị hỗ trợ

OT RTOS có thể chạy trong mô phỏng Linux hoặc trên các thiết bị sau: