Lắp đặt Pyspinel

Xem nguồn trên GitHub

Các lựa chọn cài đặt của bạn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Pyspinel.

Extcap là một trình bổ trợ cho Wireshark cho phép sử dụng tệp nhị phân Pyspinel làm giao diện chụp. Extcap sẽ giảm quá trình thiết lập và cấu hình cần thiết để kiểm tra các gói Thread bằng Wireshark, do không yêu cầu ghi vào tệp chụp. Với tuỳ chọn này, cấu hình được quản lý và lưu trong Wireshark, chẳng hạn như đặt kênh Luồng và chọn đường dẫn thiết bị RCP hoặc NCP từ GUI.

Bạn cũng có thể sử dụng Wireshark mà không cần trình bổ trợ extcap. Tuỳ chọn này cung cấp quyền truy cập vào dòng lệnh vào các cờ Pyspinel, cho phép bạn chạy trình tìm kiếm phiên bản với nhiều cấu hình khác nhau. Bạn có thể đặt các cờ này mỗi khi chạy trình phân tích cú pháp, ví dụ: --channel 15 --uart /dev/ttyACM0.

Cài đặt Pyspinel và các phần phụ thuộc không có extcap

 1. Cài đặt phần phụ thuộc:
  sudo apt install python3-pip
  pip3 install --user pyserial ipaddress
  
 2. Nhân bản kho lưu trữ Pyspinel:
  git clone https://github.com/openthread/pyspinel
  
 3. Cài đặt Pyspinel:
  cd pyspinel
  sudo python3 setup.py install
  

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập môi trường bằng cách cài đặt gói pyspinel. Xin lưu ý rằng gói này sử dụng bản phát hành Psspinel v1.0.0a3 chứ không phải phiên bản Pyspinel mới nhất.

pip3 install --user pyspinel

Để sử dụng Pyspinel mà không cần trình bổ trợ extcap, hãy tham khảo bài viết Packet Sniffing với Pyspinel.

Cài đặt Pyspinel và các phần phụ thuộc bằng extcap

 1. Cài đặt phần phụ thuộc:
  sudo apt install python3-pip
  pip3 install --user pyserial ipaddress
  
 2. Nhân bản kho lưu trữ Pyspinel:
  git clone https://github.com/openthread/pyspinel
  
 3. Mở Wireshark. Chuyển đến Help, sau đó chọn About Wireshark (Giới thiệu về Wireshark) rồi chọn thẻ Folders (Thư mục). Mục Pathcap đường dẫn extcap liệt kê vị trí của tệp extcap. Ghi lại vị trí này.
 4. Cài đặt Pyspinel bằng đường dẫn extcap từ Wireshark:
  cd pyspinel
  sudo python3 setup.py install --extcap-path=extcap-path
  

Ngoài ra, hãy thiết lập môi trường bằng cách cài đặt gói pyspinel:

pip3 install pyspinel --install-option="--extcap-path=extcap-path"

Để sử dụng Pyspinel với trình bổ trợ extcap, hãy tham khảo bài viết Packet Sniffing bằng Extcap.