הגדרה של כללי CMake

הצגת המקור ב-GitHub

מערכת ה-build של CMake מבוססת על קובצי CMakeLists.txt שמגדירים יעדי build. השדה CMakeLists.txt בבסיס המאגר הוא החלק העליון של עץ ה-build, ומומלץ להתחיל בו כדי להגדיר את היעדים, האפשרויות ופקודות המאקרו השונים שנעשה בהם שימוש בתהליך ה-build.

הערכים הראשונים להגדרה הם שם הפרויקט והפלטפורמות הנתמכות.

בדוגמה הזו, שם הפרויקט מוגדר ל-ot-efr32 בגרסה של 0.0.1. אנחנו מגדירים גם משתנה EFR32_PLATFORM_VALUES שהוא רשימה של efr32 פלטפורמות שנתמכות על ידי ot-efr32. לצורך הדוגמה הזו, הגדרנו כמה פלטפורמות, אבל אפשר גם להחזיק בפלטפורמה אחת עבור המשתנה _PLATFORM_VALUES.

cmake_minimum_required(VERSION 3.10.2)
project(ot-efr32 VERSION 0.0.1)

set(EFR32_PLATFORM_VALUES
  "efr32mg1"
  "efr32mg12"
  "efr32mg13"
  "efr32mg21"
)

הקובץ CMakeLists.txt כולל בדיקה שמבטלת גרסאות build שהופעלו בפלטפורמות שלא נתמכות.

set_property(CACHE EFR32_PLATFORM PROPERTY STRINGS ${EFR32_PLATFORM_VALUES})
if(NOT EFR32_PLATFORM IN_LIST EFR32_PLATFORM_VALUES)
  message(FATAL_ERROR "Please select a supported platform: ${EFR32_PLATFORM_VALUES}")
endif()

המשתנה הבא שצריך להגדיר הוא OT_PLATFORM_LIB. המשתנה הזה משמש באפליקציות לדוגמה של OpenThread לקישור אל הפלטפורמה שלכם.

set(OT_PLATFORM_LIB "openthread-${EFR32_PLATFORM}")

אפשרויות OpenThread CMake

ניתן להפעיל, להשבית/להגדיר תכונות שונות ב-OpenThread על ידי הגדרת משתני CMake.

בפלטפורמה ot-efr32 נעשה שימוש בספריית mbedTLS חיצונית silabs-mbedtls.

set(OT_BUILTIN_MBEDTLS_MANAGEMENT OFF CACHE BOOL "disable builtin mbedtls management" FORCE)
set(OT_EXTERNAL_MBEDTLS "silabs-mbedtls" CACHE STRING "use silabs mbedtls" FORCE)
set(OT_MBEDTLS ${OT_EXTERNAL_MBEDTLS})

הגדרה של ספריות פלט

אפשר להגדיר את ספריית הפלט לקובצי יעד שונים באמצעות המשתנים שבהמשך.

set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY ${PROJECT_BINARY_DIR}/lib)
set(CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY ${PROJECT_BINARY_DIR}/lib)
set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${PROJECT_BINARY_DIR}/bin)

הוספת OpenThread לעץ ה-build

כדי לכלול את המודול המשני openthread בעץ ה-build:

add_subdirectory(openthread)

העברה של מאפייני build ל-OpenThread

בקטע האחרון בקובץ הזה אפשר להגדיר מאפייני build (כמו הגדרות, אפשרויות ולכלול ספריות). כדאי להוסיף את המאפיינים האלה לעץ ה-build של openthread ולספריות הפלטפורמה.

דרך נוחה להוסיף את ההגדרות האלה היא באמצעות היעד ot-config. היעד הזה הוא יעד מזויף שמשמש רק לצורך הגדרת ההגדרות, וכמעט כל יעדי CMake האחר מקושרים אליו ב-openthread.

# Define config filename macros
target_compile_definitions(ot-config INTERFACE
  OPENTHREAD_CONFIG_FILE="openthread-core-efr32-config.h"
  OPENTHREAD_PROJECT_CORE_CONFIG_FILE="openthread-core-efr32-config.h"
  OPENTHREAD_CORE_CONFIG_PLATFORM_CHECK_FILE="openthread-core-efr32-config-check.h"
)

# Disable -Wshadow and -Wpedantic
target_compile_options(ot-config INTERFACE
  -Wno-shadow
  -Wno-pedantic
)

# Add platform dirs to "include" dirs
target_include_directories(ot-config INTERFACE
  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/src
  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/${EFR32_PLATFORM}
  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/${EFR32_PLATFORM}/crypto
)

הוספת ספריות משנה לעץ ה-build

כעת, לאחר הגדרת התצורה של הרמה העליונה, הגיע הזמן להוסיף ספריות משנה נוספות לעץ ה-build.

התיקייה src היא המקום שבו נמצא קוד המקור של שכבת הפשטת הפלטפורמה. התיקייה third_party מכילה קוד של צד שלישי כלשהו.

כדי לכלול במאגר אפליקציות לדוגמה, צריך ליצור תיקייה מסוג examples ולהוסיף אותה גם לעץ ה-build.

add_subdirectory(src)
add_subdirectory(third_party)

# Optional
add_subdirectory(examples)

הספרייה src

זהו לב המאגר, וכאן מטמיעים את שכבת ההפשטה של הפלטפורמה. הוא גם כולל כמה קובצי חובה נוספים.

src/arm-none-eabi.cmake

זהו קובץ Toolchain שמגדיר כמה משתנים שמשמשים את CMake בתהליך ה-build. בתור התחלה, כדאי להעתיק את גרסת ot-efr32 של הקובץ הזה ולשנות אותה בהתאם לפלטפורמה.

src/CMakeLists.txt

כאן מגדירים את קובצי המקור, כוללים נתיבים ודגלי מהדר עבור ספריית הפלטפורמה. דוגמה טובה לקובץ הזה למאגר שתומך בפלטפורמה אחת בלבד היא מ-ot-cc2538.

קיימת תמיכה בכמה פלטפורמות במאגר אחד, ואפשר להיעזר בכמה מאגרי פלטפורמות. מידע נוסף זמין ב-ot-efr32 וב-ot-nrf528xx.