Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Nguồn Entropy

Mô-đun này bao gồm các chức năng quản lý nguồn entropy.

Tóm lược

Chức năng

otEntropyMbedTlsContextGet (void)
mbedtls_entropy_context *
Hàm này trả về mbedtls_entropy_context đã khởi tạo.

Chức năng

otEntropyMbedTlsContextGet

mbedtls_entropy_context * otEntropyMbedTlsContextGet(
  void
)

Hàm này trả về mbedtls_entropy_context đã khởi tạo.

Chi tiết
Lợi nhuận
Một con trỏ tới mbedtls_entropy_context đã khởi tạo.