Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Khám phá mDNS

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xem nguồn trên GitHub

OTBR đăng ký dịch vụ _meshcop._udp có tên là OpenThread BorderRouter. Dịch vụ này được định cấu hình trong tệp OTBR CMakeLists.txt.

Có một số cách để khám phá Mạng Thread của bạn.

Khám phá dịch vụ DNS (DNS-SD)

Dùng dns-sd để duyệt qua một dịch vụ trên raspberrypi.local.:49155:

dns-sd -L "OpenThread BorderRouter" _meshcop._udp local
Lookup OpenThread BorderRouter._meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:31:03.197 ...STARTING...
13:31:03.350 OpenThread\032BorderRouter._meshcop._udp.local. can be reached at raspberrypi.local.:49155 (interface 3)

Lấy địa chỉ IP liên kết với tên miền OTBR của bạn:

dns-sd -G v4/v6 raspberrypi.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
14:21:29.485 ...STARTING...
Timestamp   A/R Flags if Hostname      Address                   TTL
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FDDE:AD11:11DE:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FD00:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%eth0 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:287F:87CA:F4B3:498A%eth0 120
14:21:29.486 Add   2 3 raspberrypi.local. 192.168.0.10                 120

Ping địa chỉ IP của bạn. Từ kết quả của dns-sd, hãy chọn một địa chỉ có thể truy cập từ mạng của bạn, ví dụ: địa chỉ chung của <0> FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582:

ping -6 FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582
PING FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582(fd00::74d0:6fc9:6be6:3582) 56 data bytes
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms

Tiện ích Avahi

Cài đặt avahi-daemonavahi-utils:

sudo apt-get install -y avahi-daemon avahi-utils

Khởi động avahi-daemon:

sudo service avahi-daemon start

Sử dụng avahi-browse:

avahi-browse -r -t _meshcop._udp
+ eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
= eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
  hostname = [raspberrypi.local]
  address = [192.168.0.10]
  port = [49155]
  txt = []

ứng dụng mDNS

Tìm kiếm các ứng dụng khám phá mDNS trên Google Play, ví dụ: