mDNS Discovery

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مشاهده منبع در GitHub

OTBR یک سرویس _meshcop._udp به نام OpenThread BorderRouter را ثبت می کند. این سرویس در فایل OTBR CMakeLists.txt پیکربندی شده است.

چندین راه برای کشف شبکه Thread شما وجود دارد.

کشف سرویس DNS (DNS-SD)

از dns-sd برای مرور یک سرویس در raspberrypi.local.:49155 استفاده کنید:

dns-sd -L "OpenThread BorderRouter" _meshcop._udp local
Lookup OpenThread BorderRouter._meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:31:03.197 ...STARTING...
13:31:03.350 OpenThread\032BorderRouter._meshcop._udp.local. can be reached at raspberrypi.local.:49155 (interface 3)

آدرس های IP مرتبط با نام دامنه OTBR خود را دریافت کنید:

dns-sd -G v4/v6 raspberrypi.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
14:21:29.485 ...STARTING...
Timestamp   A/R Flags if Hostname      Address                   TTL
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FDDE:AD11:11DE:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FD00:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%eth0 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:287F:87CA:F4B3:498A%eth0 120
14:21:29.486 Add   2 3 raspberrypi.local. 192.168.0.10                 120

آدرس IP خود را پینگ کنید. از نتایج dns-sd ، آدرسی را انتخاب کنید که از شبکه شما قابل دسترسی باشد، برای مثال آدرس جهانی <0> FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582 :

ping -6 FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582
PING FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582(fd00::74d0:6fc9:6be6:3582) 56 data bytes
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms

آب و برق آواهی

avahi-daemon و avahi-utils نصب کنید:

sudo apt-get install -y avahi-daemon avahi-utils

avahi-daemon را شروع کنید:

sudo service avahi-daemon start

از avahi-browse استفاده کنید:

avahi-browse -r -t _meshcop._udp
+ eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
= eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
  hostname = [raspberrypi.local]
  address = [192.168.0.10]
  port = [49155]
  txt = []

برنامه های mDNS

برای مثال، برنامه‌های کشف mDNS را در Google Play جستجو کنید: