Phí hoa hồng bên ngoài

Xem nguồn trên GitHub

Ủy quyền luồng bên ngoài

OpenThread Border Router (OTBR) có một Thread Border Agent (Hỗ trợ biên giới luồng) hỗ trợ uỷ quyền luồng bên ngoài. Trong quá trình Ủy quyền luồng bên ngoài, một thiết bị bên ngoài Mạng luồng (ví dụ: điện thoại di động) sẽ hoa hồng các thiết bị mới vào mạng.

uỷ viên luồng phục vụ việc xác thực người dùng (Ủy viên bên ngoài) hoặc thiết bị luồng vào mạng Chuỗi. Sau khi xác thực, uỷ viên sẽ hướng dẫn Bộ định tuyến biên chuyển thông tin đăng nhập mạng Luồng, chẳng hạn như khoá mạng, vào thiết bị.

Đây là một ví dụ về việc uỷ quyền trong băng tần, trong đó thông tin xác thực của mạng Thread được truyền giữa các thiết bị qua đài phát thanh.

Hướng dẫn này trình bày chi tiết cách uỷ quyền một thiết bị OpenThread vào một mạng do OTBR Web GUI tạo và quản lý.

Để tìm hiểu cách uỷ quyền mà không cần uỷ viên bên ngoài, hãy xem phần Ủy quyền qua lưới.